ขาดต่อภาษีเกิน3ปี

รถขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทำอย่างไร

     เป็นที่ทราบกันดีว่า กรมการขนส่งทางบก จะระงับทะเบียนรถที่ค้าง ชำระภาษีรถ 3 ปี นั่นหมายความว่าหาก คุณต้องการขายรถ แต่รถขาดต่อทะเบียนรถเกิน 3 ปีเรื่องนี้ไม่สามารถทำการซื้อขายรถได้ เพราะรถยนต์คันนั้นได้ถูกระงับทะเบียนไปแล้วไม่สามารถดำเนินการโอนหรือย้ายทะเบียนได้ แต่หากต้องการต่อทะเบียนยังสามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. นำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน และชำระภาษีค้างชำระ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถจดทะเบียน
2. ชำระภาษีที่ค้างตามที่เป็นจริง ตามอัตราภาษีรถประจำปีของรถแต่ละประเภทและเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ
3.แจ้งการขอใช้รถอีกครั้งหลังถอนอายัด พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมและต้องซื้อ พรบ.ด้วยค่ะในขั้นตอนนี้
เอกสารและหลักฐาน

3.1 สมุดคู่มือจดทะเบียน ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา)
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
3.3 หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
3.4 หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานการขายทอดตลาด (กรณีมิได้จดทะเบียนในชื่อเจ้าของเดิม)
3.5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
3.7  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ค่าธรรมเนียม
– ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
– ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
– ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
– หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
– อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
– ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ
–  รถจักรยานยนต์ 10 บาท
–  รถยนต์ 50 บาท

ในกรณีที่ค้างชำระภาษี ครบกำหนด 3 ปี เจ้าของรถต้องคืนแผ่นป้าย และนำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึกการระงับทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนระงับการดำเนินการทางทะเบียน หากไม่ไปดำเนินการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  สามารถตรวจสอบอัตราภาษีที่ค้างชำระได้ที่ กรมการขนส่งทางบกโดยใช้เลขที่เล่มทะเบียนรถหรือตรวจสอบได้ที่ หมายเลขสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584

รถยนต์ที่ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปีสามารถไปต่อทะเบียนที่อื่นได้หรือไม่

สำหรับรถยนต์ที่ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ไม่สามารถต่อทะเบียนที่อื่นได้ เพราะทะเบียนรถยนต์จะอยู่ในสถานะถูกระงับ ต้องทำการขอจดทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดใดก็ได้ ถ้าไม่ใช่จังหวัดเดิม ทำได้โดยขอแจ้งย้ายปลายทาง เพื่อให้รถย้ายมาในพื้นที่ที่เราต้องการจดทะเบียนรถใหม่ แต่ต้องชำระภาษีทะเบียนระงับให้เรียบร้อยก่อน ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์มา เพราะต้องมาตรวจสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ยื่นเรื่องเมื่อดำเนินการจดทะเบียนใหม่ นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบอัตราภาษีที่ค้างชำระได้ที่ กรมการขนส่งทางบกโดยใช้เลขที่เล่มทะเบียนรถหรือตรวจสอบได้ที่ หมายเลขสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584

 ***หากสอบถามเพิ่มเติม คลิก @postantz แล้วถ่ายรูปสำเนาทะเบียนส่งมา มีใบภาษีเก่าส่งมา หรือให้ช่วยตรวจสอบ ก็ คลิก @postantz หรือสอบถาม 081-8268150

 

Visitors: 902,697